top of page

.Kompanii HUB ANDMEKAITSE­TINGIMUSED

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse idufirma- ja tehnoloogiakeskuse .Kompanii Hub (edaspidi „Hub“) külastajate ja äriruumide üürijate isikuandmeid ning veebilehe www.kompaniihub.ee (edaspidi „Veebileht“) külastajate isikuandmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on sTARTUp Hub OÜ, registrikood 12865113, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raekoja plats 16, 51004 (edaspidi “Hub”).

Viimati muudetud: 29/4/2024

Milliseid isikuandmeid kogume

Veebilehtedel kogume sinu meiliaadressi, eesnime ning perekonnanime kui soovid saada rohkem infot meie pakutavate teenuste sh äriruumide kohta. Kui soovid Veebilehe kaudu rentida ruumi, siis kogume sinu eesnime, perekonnanime, meiliaadressi, telefoni numbri, soovitud aja ja kuupäeva. Mõlemal juhul töötleme neid isikuandmeid ja andmeid, mida sõnumites lisaks edastad, nõusoleku alusel. Selle nõusoleku võid ka igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust info@contriber.ee.

Äriruumi üürimisel sõlmime üürilepingu ning kogume Üürniku esindajate ja töötajate eesnime, perekonnanime, meiliaadressi, telefoninumbri ja üüripinnal tegutsevate isikute arvu. Parkimiskohtade kasutajate puhul täiendavalt ka nende kasutuses olevate sõidukite registreerimisnumbri. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on lepingu täitmine.

 

Hubis ja seda ümbritseval territooriumil kogume isikuandmeid videokaamerate vahendusel näokujutise salvestamise kaudu. Selline töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel eesmärgiga ennetada õigusrikkumisi ja tagada turvalisus meie Hubis.

 

Lisaks kogub Hub oma veebilehtedel isikuandmeid küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate kaudu, mille kohta saab täpsemalt uurida Küpsiste teavitusest.

Millisel eesmärgil kogume isikuandmeid

Hub kasutab isikuandmeid allpool loetletud eesmärkidel:

  • Äriruumide üüriteenuse pakkumiseks;

  • Veebilehe külastajatega suhtlemiseks;

  • Veebilehe haldamiseks;

  • E-posti teel teadete edastamiseks;

  • Teenuste arendamiseks;

  • Turvalisuse tagamiseks Hubi ruumides ja seda ümbritseval territooriumil

Isikuandmete ligipääs ja edastamine

Hub´i töötajatel on isikuandmetele ligipääs, kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks.

Hub võib edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vajalik Hubi teenuste pakkumiseks ja Veebilehe toimimiseks. Sellised kolmandad osapooled on Hubi volitatud töötlejad ning nimekirja nendest näed siit. Nemad töötlevad isikuandmeid vaid meie juhiste kohaselt ning on kohustatud isikuandmeid kaitsma.

Samuti võib meil olla juriidiline kohustus esitada isikuandmeid õiguskaitseorganitele või riiklikele asutustele. Lisaks võime edastada isikuandmeid kaitsmaks oma huve seaduslike nõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmed hoiustatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidus.

Hub on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete turvalisus, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Kui toimub isikuandmete rikkumine ning selline rikkumine võib endast kujutada kõrget riski privaatsusele, teavitab Hub puudutatud isikuid ning vastavaid ametiasutusi rikkumisest.

Õigused

Sul on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, neile juurde pääseda ning vajadusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas.

Samuti võid nõuda isikuandmete kustutamist, mille järel Hub teavitab sind isikuandmete kustutamise tingimustest ja tähtajast. Hub ei kustuta isikuandmeid, kui nende säilitamiseks on õiguslik alus.

Sul on õigus saada isikuandmeid, mida oled Hub-ile esitanud, masinloetaval kujul ning nõuda nende edastamist teisele andmetöötlejale.

Sul on igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek, mille oled andnud oma isikuandmete töötlemiseks.

Oma õiguste teostamiseks palume esitada Hub-ile digiallkirjastatud avaldus meiliaadressil info@contriber.ee.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni nõusolek tagasi võetakse. Lepingu täitmiseks kogutud isikuandmed säilitatakse lepingu lõppemiseni. Turvakaamerate salvestusi säilitatakse kuni 30 päeva.

Me võime säilitada isikuandmeid kauem kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või meie huvide kaitsmiseks seaduslike nõuete koostamisel ja kaitsmisel.

Isikuandmeid võidakse säilitada anonümiseeritud kujul statistika ja analüüside koostamiseks.

Turvakaamerate kasutamine

Hubi ruumides ja ümbritseval territooriumil kasutatakse turvakaameraid õigusrikkumiste ennetamiseks ja tuvastamiseks ning turvalisuse tagamiseks. Kaamerad salvestavad Hubi ruumides viibivaid inimesi.

 

Tagamaks turvakaamerate efektiivne kasutus, jagame ligipääsu turvakaamera kasutusest tulenevatele isikuandmetele ka turvafirmadega. Sellised ettevõtted võivad isikuandmeid kasutada vaid meie juhiste piires.

Kui inimene, kes on jäädvustatud turvakaamera salvestisele, soovib sellega tutvuda, tuleb edastada avaldus Hub-ile, milles on täpsustatud salvestuse aeg ja salvestisega tutvumise põhjus. Kui sellisel pildil või videol on näha ka teisi inimesi, siis edastatakse salvestised viisil, et teised inimesed ei oleks identifitseeritavad.

Valvekaamerate salvestised kustutatakse automaatselt ühe kalendrikuu möödudes. Turvajuhtumite korral salvestist ei kustutata ning säilitatakse kuni turvajuhtumi lõpetamiseni.

Muud tingimused

Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume pöörduda esmalt meie poole meiliaadressil info@contriber.ee. Kui leiad, et sinu õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on sul õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Hub-il on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ning teavitame sellest oma Veebilehtedel.

bottom of page